University of Leicester
Browse

File(s) under permanent embargo

Reason: This item is currently closed access.

The role of dialogue and modes of study educational leaders engage with on a Masters degree provided by a UK and a Russian Higher Education Institution

journal contribution
posted on 2016-03-10, 14:27 authored by Alison S. Taysum, V. A. Pogosian, S. Yu. Trapitsin
The purpose of this research is to further understanding of educational leaders’ preferred modes of study of an English and Russian Masters-level module in Educational Leadership.We present perceptions of educational leaders’ from Schools, Colleges, Universities and a Ministry o Education regarding one module of the degree, gathered through semi-structured interviews from four different iterations of the course module in England and Russia. Findings reveal that educational leaders id entified lectures, presentations, workshops, and distance learning as modes of study that offered opportunities to examine alternative ways of knowing, acting and being. Reading the evidence through Dimmock and Walker’s (2008) six dimensions society/regional/local culture. The evidence revealed that the Russian and International educational leaders from the four iterations of the module preferred didactic pedagogies where they took a more passive role in the communication. Power was concentrated in the few pedagogues and the leaders potentially replicated these kinds of pedagogies in their professional practice. English educational leaders preferred a more pro-active role in the dialogue where the power was more distributed between the pedagogue and the leaders. These findings have implications for first, the design and provision of international multicultural educational leadership programmes within international spaces and frameworks such as the Bologna process, and second, how educational leaders are inducted into the programmes. Бұл зерттеудің мақсаты білім беруді басқару өкілдерінің Ресей- Британ бірлескен бағдарламасы бойынша «Білім беруді басқару » (магистратура деңгейі) модулінде қандай оқыту формалары мен әдістерін таңдайтынын терең зерттеу болып табылады. Мақалада мектепті, колледжді, университеттерді және Білім министрлігін басқару қызметкерлерін магистрлік дайындаудың бір модулін қабылдау туралы айтылады. Зерттеу материалдарына Ұлыбританияда және Ресейде төрт мәрте жүргізіл ген модульдің іске асырылуындағы жарты құрылымды сауалдар негіз болды. Зерттеу нәтижелері білім беруді басқару өкілдерінің дәрістер, презентациялар, семинарлар және қашықтықтан оқытуды таным мен болмысты ұғынудағы әрекет түрлерін түсініп оқуға мүмкіндік беретін оқыту формаларының альтернативті әдістері деп санайтынын көрсетті. Диммока және Уолкердің (2008) қоғамдық / аймақтық / локальдық мәдениеттің алты өлшемдік теорияларының негізінде модуль бойынша білім алушы Ресей білім беру басқармасының және шетел өкілдерінің дидактикадағы педагогикалық тұрғыларды қалайтыны және олардың қарым- қатынаста пассивті рөл атқаратыны айқындалды. Бұл қалаулар сабақта билік педагогтың ықпалында болатынын, ал білім алушы басшылар мұндай педагогиканы сосын өз кәсіби қызметінде қайталап жасайтынын көрсетеді. Британдық білім беруді басқару өкілдері оқыту үдерісінде диалогтық қарым- қатынастағы белсенділікті алға шығара отырып, биліктің білім алушы басшылары мен педагогтары арасындағы теңдікке құрылуына мән берді. Тұжырымдардың практикалық маңыздылығы біріншіден, білім беруді басқарудың халықаралық кеңістік пен құрылымындағы, атап айтқанда: Болон процесі халықаралық полимәдениетті білім беру бағдарламаларын жасау, екіншіден, басқару ұйымдарына арналған білім беруді магистрлік бағдарламалар бойынша ұйымдастырудан көрінеді. Аталған зерттеу нәтижелері бойынша білім беруді басқару өкілдерін, әртүрлі мәдениеттердің өкілдерін оқытатын осындай бағдарламаларды ұйымдастыру және дайындаудың педагогикалық аспектілерін оқып үйренуде маңызды болып табылатын жаңа білімдер алынған. Целью данного исследования является углубленное изучение того, какие формы обучения предпочитают представители управления образованием в процессе освоения совместного российско- британского модуля «Управление образованием » (уровень магистратуры). В статье представлено восприятие сотрудниками управления школ, колледжей, университетов и Министерства образования одного из модулей программы магистерской подготовки. Материалом исследования послужили полуструктурированные опросы, проведённые в процессе четырехкратной реализации модуля в Великобритании и России. Результаты исследования показывают, что представители управления образованием считают, что лекции, презентации, семинары и дистанционное обучение являются формами обучения, открывающими возможности для изучения альтернативных способов познания, действий и бытия. На основе теории Диммока и Уолкера (2008) о шести измерениях общественной/ региональной/ локальной культуры выявлено, что представители российского управления образованием, а также представители зарубежных стран, обучавшиеся по модулю, предпочитают дидактический подход к педагогике и принимают более пассивную роль в общении. Это предпочтение свидетельствует о том, на занятиях власть сконцентрирована у педагога, а обучающиеся руководители воспроизводят такую педагогику в своей профессиональной деятельности. Британские представители управления образованием в процессе обучения предпочитали более активную роль в диалогическом общении, где власть была более распределена между педагогами и обучающимися руководителями. Выводы имеют практическое значение, во-первых, для разработки международных поликультурных образовательных программ по управлению образованием в рамках международных пространств и структур, таких, как Болонский процесс; во-вторых, для организации программ магистерской подготовки для руководителей образования. В результате данного исследования получены новые знания, значимые для изучения педагогических аспектов программ подготовки представителей управления образованием, по которым обучаются представители различных культур, а также для организации таких программ.

History

Citation

KazNu Bulletin Pedagogical Sciences, 2015, 3 (43), pp. 75-86

Alternative title

Оқыту формалары мен диалогтың білім беру саласының басшыларын Ресей- Британ бірлескен бағдарламасы бойынша магистрлік дайындаудағы рөлі;Роль диалога и форм обучения по совместной российско- британской программе магистерской подготовки руководителей в сфере образования

Author affiliation

/Organisation/COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES, ARTS AND HUMANITIES/School of Education

Version

  • VoR (Version of Record)

Published in

KazNu Bulletin Pedagogical Sciences

Publisher

Al-Farabi Kazakh national university

issn

1563-0293

Copyright date

2014

Publisher version

http://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/77

Notes

The file associated with this record is under embargo while permission to archive is sought.

Language

en

Usage metrics

    University of Leicester Publications

    Categories

    Keywords

    Exports